Årsmöte 2021

Nu är det dags för årsmöte för medlemmar i Föreningen Bävsjöryds såg. 
Tid:  måndagen den 29 mars kl 18.30. 
 
På grund av rådande pandemin, måste alla anmäla sig. Efter att alla har anmält sig, gör styrelsen en säker plan för hur mötet går till, på sågen eller digitalt. 
 
Anmälan skall ske senast den 15 mars kl 18.30.  Anmälan kan göras via kontakt formuläret.

Dagordningen för årsmötet i Föreningen Bävsjöryds såg 2021.03.29

Årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 11. Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar
 12. Val av ordförande för ett år                 
 13. Val av sekreterare för två år (sker jämna år)
 14. Val av kassör för två år (sker udda år)
 15. Val av ytterligare två ledamöter samt en suppleant på ett år
 16. Val av en revisor för två år (sker jämna år)
 17. Val av en revisorsuppleant för ett år
 18. Val av valberedning
 19. Övriga val
 20. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 21. Övriga ärenden